• فهرست استعلامات
    ردیف نام استعلام فایل استعلام تاریخ شروع استعلام تاریخ انقضای استعلام توضیحات استعلام
    31 استعلام مرمت و لکه گیری کانال های سطح منطقه
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛ مرمت و لکه گیری کانال های سطح منطقه را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید.
    32 استعلام بهاء جهت لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر سطح منطقه
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر سطح منطقه را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه
    33 استعلام بهاء جهت روکش غیر مکانیزه معابر سطح منطقه
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛ روکش غیر مکانیزه معابر سطح منطقه را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید
    34 استعلام بهاء جهت مرمت جداول و دالهای معابر سواره روسطح منطقه
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد؛ مرمت جداول و دالهای معابر سواره روسطح منطقه را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید.
    35 استعلام بهاء بازسازی خیابان های خاکی معابر سطح منطقه
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ استعلام بهاء بازسازی خیابان های خاکی معابر سطح منطقه ، جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه مراجعه کنید.
    36 خرید گونه های مختلف گیاهی سطح منطقه 7
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد خرید گونه های مختلف گیاهی را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید.
    37 استعلام بهاء :ایجاد و بهسازی مسیرهای دوچرخه در سطح منطقه 7
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد ؛ایجاد و بهسازی مسیرهای دوچرخه در سطح منطقه را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید. روابط عمومی شهرداری منطقه 7مشهد مقدس
    38 استعلام بهاء جهت جابجایی تاسیسات جاده محمد آباد
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ شهرداری منطقه 7در نظر دارد جابجایی تاسیسات جاده محمد آباد را از طریق استعلام بهاء پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه مراجعه کنید .
    39 استعلام بهاء جهت اجرای رنگ آمیزی و بهسازی مسیرهای ویژه دوچرخه در سطح منطقه
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ شهرداری منطقه هفت در نظر دارد ؛استعلام بهاء رنگ آمیزی و بهسازی مسیرهای ویژه دوچرخه در سطح منطقه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قرار دادها و پیمانهای شهرداری منطقه مراجعه کنید .
    40 استعلام بهاء جهت لایروبی سرشاخه کال اقبال
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ شهرداری منطقه هفت در نظر دارد ؛استعلام بهاء جهت لایروبی سرشاخه کال اقبال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قرار دادها و پیمانهای شهرداری منطقه مراجعه کنید .