• طبقه بندی قوانین و مقررات


   • دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی

    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    دستورالعمل‌ اجرایی‌ ماده‌ 21 آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌و ...

    دستورالعمل‌ اجرایی‌ ماده‌ 21 آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولید کنندگان‌ کالا، ارایه‌ دهندگان‌خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌
    وزیران‌ کشور و امور اقتصادی‌ و دارایی‌ دستورالعمل‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌21 آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ "اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ ووصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولید کنندگان‌ کالا و ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ وکالاهای‌ وارداتی‌" را که‌ از این‌ پس‌ در این‌ دستورالعمل‌ "قانون‌" نامیده‌می‌شود به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمودند:
    ماده‌ 1:
    وصول‌ عوارض‌ موضوع‌ بندهای‌ (ج‌)، (د)، (ه‌) و (و) ماده‌ (4)"قانون‌" که‌ به‌ شهرداریهای‌ محل‌ محول‌ گردیده‌ است‌، به‌ شرح‌ زیر می‌باشد.
    ـ عوارض‌ برِ و گاز مصرفی‌ مشترکین‌ (به‌ استثناء مصارف‌ صنعتی‌،معدنی‌ و کشاورزی‌) و همچنین‌ آب‌ مصرفی‌ مشترکین‌ در حوزه‌ استحفاظی‌شهرها.
    ـ عوارض‌ خدمات‌ هتل‌، متل‌، مهمانسرا، هتل‌ آپارتمان‌، مهمان‌پذیر، مسافرخانه‌، تالارها و باشگاهها.
    ـ عوارض‌ حمل‌ و نقل‌ برون‌ شهری‌ مسافر در داخل‌ کشور با وسایل‌زمینی‌، ریلی‌، دریایی‌ و هوایی‌.
    ـ عوارض‌ سالیانه‌ انواع‌ خودروهای‌ سواری‌ و وانت‌ دوکابین‌ اعم‌ از تولیدداخل‌ یا وارداتی‌.
    ماده‌ 2:
    تعیین‌ محدوده‌ حریم‌: تعیین‌ حریم‌ شهرها براساس‌ ماده‌ 99قانون‌ شهرداریها و تبصره‌های‌ ذیل‌ آن‌ تعیین‌ می‌شود.
    ماده‌ 3:
    شهرداریهای‌ محل‌ مکلفند محدوده‌ حریم‌ شهرها را که‌ طبق‌ماده‌ 99 قانون‌ شهرداریها و تبصره‌های‌ ذیل‌ آن‌ تعیین‌ شده‌ به‌ ادارات‌ امورمالیاتی‌ شهرستان‌ مربوط‌ و همچنین‌ ادارات‌ گاز، برِ، آب‌، مخابرات‌ طی‌ 15روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ دستورالعمل‌ اعلام‌ نمایند.
    ماده‌ 4:
    ادارات‌ مخابرات‌، گاز، برِ، آب‌ و ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ حمل‌ ونقل‌ مسافر، هتل‌، مهمانسرا، هتل‌ آپارتمان‌، مهمان‌پذیر، مسافرخانه‌،تالارها، باشگاه‌ها، مکلفند مستند به‌ نقشه‌ حریم‌ شهر که‌ توسط‌ شهرداری‌محل‌ اعلام‌ می‌گردد عوارض‌ مربوط‌ به‌ واحدها و مشترکان‌ واقع‌ در داخل‌حریم‌ را به‌ حساب‌ شهرداری‌ محل‌ و خارج‌ از حریم‌ را به‌ حساب‌ تمرکز وجوه‌وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) واریز نمایند.
    ماده‌ 5:
    مسیولیت‌ نظارت‌ و پیگیری‌ بر وصول‌ و واریز وجوه‌ عوارض‌موضوع‌ بندهای‌ ج‌ ـ د ـ ه‌ ـ و ماده‌ 4 "قانون‌" در داخل‌ حریم‌ شهرها بر عهده‌شهرداری‌ محل‌ و در خارج‌ از حریم‌ بر عهده‌ نماینده‌ سازمان‌ شهرداریهای‌کشور می‌باشد.
    ماده‌ 6:
    مرجع‌ رفع‌ هر گونه‌ اختلاف‌ بین‌ معموران‌ تشخیص‌ و وصول‌شهرداریها و مؤدیان‌ در خصوص‌ عوارض‌، موضوع‌ بندهای‌ ج‌ ـ د ـ ه‌ـ و ماده‌ 4"قانون‌" که‌ توسط‌ شهرداریهای‌ محل‌ وصول‌ می‌گردد، کمیسیون‌ ماده‌ 77قانون‌ شهرداریها می‌باشد.
    ماده‌ 7:
    اختیارات‌ و مسیولیتهای‌ معمورین‌ مالیاتی‌ مصرح‌ در مواد 24 و25 و 31 آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ به‌ معمورین‌ تشخیص‌ و وصول‌ شهرداری‌تفویض‌ می‌گردد و مؤدیان‌ مکلفند مطابق‌ مفاد مواد مذکور در مقابل‌معموران‌ تشخیص‌ و وصول‌ شهرداری‌ اقدام‌ نمایند.
    ماده‌ 8:
    شهرداریها موظفند حسب‌ مقررات‌ مربوط‌ یک‌ حساب‌ برای‌عوارض‌ بندهای‌ ج‌ ـ د ـ ه‌ـ و ماده‌ 4 قانون‌ و یک‌ حساب‌ برای‌ سایر عوارض‌ماده‌ 3 و 4 قانون‌ افتتاح‌ و شماره‌ حساب‌ سایر عوارض‌ مواد 3 و 4 را به‌ ادارات‌امور مالیاتی‌ شهر مربوطه‌ اعلام‌ نمایند و صورت‌ حساب‌ گردش‌ حساب‌مذکور را بصورت‌ ماهانه‌ برای‌ کنترل‌ صحت‌ عملیات‌ وصول‌، به‌ اداره‌ امورمالیاتی‌ شهرستان‌ و دفاتر استانی‌ سازمان‌ ارسال‌ نمایند.
    ماده‌ 9:
    ادارات‌ کل‌ امور مالیاتی‌ هر استان‌ موظفند شماره‌ حساب‌تمرکز وجوه‌ محلی‌ را که‌ برای‌ واریز عوارض‌ خارج‌ از حریم‌ شهر که‌ توسط‌خزانه‌ معین‌ استان‌ افتتاح‌ گردیده‌ است‌ به‌ سازمان‌ شهرداری‌های‌ کشوراعلام‌ نمایند.
    تبصره‌ ـ خزانه‌ معین‌ استان‌ مکلف‌ است‌ میزان‌ وجوه‌ واریزی‌ به‌حسابهای‌ رابط‌ عوارض‌ را در هر ماه‌ حداکثر تا پانزدهم‌ ماه‌ بعد به‌ تفکیک‌ هرشهرستان‌ به‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) اعلام‌ نماید.
    ماده‌ 10:
    در اجرای‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 6 قانون‌ و ماده‌ 20 آیین‌نامه‌ اجرایی‌آن‌ شهرداریها مکلفند یک‌ درصد (1%) از عوارض‌ موضوع‌ بندهای‌ الف‌ و ه‌ماده‌ 3 و بند الف‌ ماده‌ 4 قانون‌ که‌ وصول‌ آن‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌کشور می‌باشد و به‌ حساب‌ شهرداری‌ محل‌ واریز می‌گردد را به‌ حسابی‌ که‌سازمان‌ مزبور اعلام‌ می‌دارد واریز نمایند.
    این‌ دستورالعمل‌ به‌ استناد ماده‌ 21 آیین‌نامه‌ اجرایی‌ "قانون‌" در ده‌ ماده‌و یک‌ تبصره‌ به‌ تصویب‌ وزیران‌ کشور و امور اقتصادی‌ و دارایی‌ رسید

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: