• طبقه بندی قوانین و مقررات


   • قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌برقراری‌ و ...

    قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولید کنندگان‌ کالا،ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌
    ماده‌ 1:
    از ابتدای‌ سال‌ 1382 برقراری‌ و دریافت‌ هر گونه‌ وجوه‌ از جمله‌مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌ از ملی‌ و محلی‌ از تولیدکنندگان‌ کالاها، ارایه‌ دهندگان‌خدمات‌ و همچنین‌ کالاهای‌ وارداتی‌ صرفاً به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ صورت‌می‌پذیرد و کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ برقراری‌، اختیار و یا اجازه‌برقراری‌ و دریافت‌ وجوه‌ که‌ توسط‌ هیات‌ وزیران‌، مجامع‌، شوراها و سایرمراجع‌، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ از جمله‌ آن‌دسته‌ از دستگاههای‌ اجرایی‌ که‌ شمول‌ قوانین‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ یاتصریح‌ نام‌ است‌، همچنین‌ مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ صورت‌می‌پذیرد به‌ استثناء «قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ مصوب‌ 1366/12/3 واصلاحات‌ بعدی‌ آن‌، قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 1372/6/7، قانون‌ مقررات‌ تردد وسایل‌نقلیه‌ خارجی‌ مصوب‌ 1373/4/12، عوارض‌ آزادراه‌ها، عوارض‌ موضوع‌ ماده‌(12) قانون‌ حمل‌ و نقل‌ و عبور کالاهای‌ خارجی‌ از قلمرو جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ مصوب‌ 1374/12/22 و عوارض‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (46)، بند (ب‌)ماده‌ (130) و بندهای‌ (الف‌) و (ب‌) ماده‌ (132) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 1379/1/17»لغو می‌گردد.
    تبصره‌1ـ هزینه‌، کارمزد و سایر وجوهی‌ که‌ از درخواست‌ کننده‌ در ازاءارایه‌ مستقیم‌ خدمات‌ خاص‌ و یا فروش‌ کالا که‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌مربوطه‌ دریافت‌ می‌شود و همچنین‌ خس