• طبقه بندی قوانین و مقررات


   • اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات

    اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات

    مصوب هیات‌ وزیران‌
    تاریخ سند : ۱۳۸۰/۱۱/۱۴
    شماره نامه : -
    هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 14/11/1380 بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشورو به‌ استناد ماده‌ (94) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ ...

    هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 14/11/1380 بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشورو به‌ استناد ماده‌ (94) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌در کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب‌ 1375 - آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ تشکیلات‌،انتخابات‌ داخلی‌ و امور مالی‌ شوراهای‌ اسلامی‌ روستا و نحوه‌ انتخاب‌ دهیار،موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ 1760/ ت‌ 21068ه‌ - مورخ‌ 24/1/1378هیات‌وزیران‌ را به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ نمود:
    1- در ماده‌ (2) پس‌ از عبارت‌ «نماینده‌ وی‌» عبارت‌ «عدم‌ حضور دعوت‌کننده‌ یا نماینده‌ وی‌ مانع‌ از تشکیل‌ جلسه‌ نخواهد بود» اضافه‌ می‌شود.همچنین‌ در تبصره‌ 2 این‌ ماده‌ عبارت‌ «در متن‌ ماده‌» حذف‌ می‌شود.
    2- در ماده‌ (4) عبارت‌ «در حضور بخشدار یا نماینده‌ وی‌» حذف‌می‌شود.
    3- تبصره‌ ماده‌ (5) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌شود:
    تبصره‌: در صورتی‌ که‌ عضو خارج‌ شده‌ از شورا رییس‌ یا نایب‌رییس‌ یامنشی‌ باشد، شورا باید در جلسه‌ای‌، رییس‌ یا نایب‌رییس‌ یا منشی‌ را حسب‌مورد برای‌ مدت‌ باقیمانده‌ هیات‌ رییسه‌ انتخاب‌ نماید.
    4- در ماده‌ (8) عبارت‌ «را خود» به‌ «خود را» اصلاح‌ می‌گردد.
    5- در ماده‌ (10) عبارت‌ «مسیولیت‌ امور اداری‌ و مالی‌ شورا، تنظیم‌بودجه‌ شورا» به‌ «تنظیم‌ پیشنهاد بودجه‌ شورا» اصلاح‌ می‌شود.
    6- در ماده‌ (11) پس‌ از عبارت‌ «تنظیم‌ بودجه‌» واژه‌ «پیشنهادی‌» اضافه‌می‌شود.
    7- در ماده‌ (14) واژه‌ «دهدار» حذف‌ می‌شود.
    8- در ماده‌ (16) واژه‌ «تعیید» به‌ واژه‌ «اطلاع‌» اصلاح‌ می‌شود.
    9- در ماده‌ (21) واژه‌ «دریافتی‌» به‌ «ارسالی‌ از وزارت‌ کشور» اصلاح‌می‌شود.
    10- ماده‌ (23) حذف‌ شود.
    11- در ماده‌ (24) عبارت‌ «طبق‌ دستورالعملهای‌ مربوط‌» حذف‌ و شماره‌ماده‌ به‌ (23) اصلاح‌ می‌شود.
    12- ماده‌ (25) حذف‌ و ماده‌ زیر به‌ عنوان‌ ماده‌ (24) جایگزین‌ آن‌می‌شود:
    «ماده‌ 24- مصوبات‌ شورا به‌ استثنای‌ عوارض‌ موضوع‌ ماده‌ (77) قانون‌،ا