• طبقه بندی قوانین و مقررات


   • قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی

    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    تشکیلات‌ ماده1: به‌ منظور پیشبرد سریع‌ برنامه‌های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌،عمرانی‌، بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌، پرورشی‌ و سایر امور ...

     تشکیلات‌
    ماده1:
    به‌ منظور پیشبرد سریع‌ برنامه‌های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌،عمرانی‌، بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌، پرورشی‌ و سایر امور رفاهی‌ از طریق‌همکاری‌ مردم‌ و نظارت‌ بر امور روستا، بخش‌، شهر و شهرک‌، شوراهایی‌ به‌نام‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا، بخش‌، شهر و شهرک‌ براساس‌ مقررات‌ این‌ قانون‌تشکیل‌ می‌شود.
    ماده‌2:
    مقصود از شورا در این‌ قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ روستا، بخش‌،شهر و شهرک‌ می‌باشد.
    ماده3:
    دوره‌ فعالیت‌ هر شورا از تاریخ‌ تشکیل‌ چهار سال‌ خواهد بود وانتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است‌.
    ماده4:
    تعداد اعضای‌ شورای‌ اسلامی‌ روستاهای‌ تا 1500 نفر جمعیت‌سه‌ نفر و روستاهای‌ بیش‌ از 1500 نفر جمعیت‌ و بخش‌ پنج‌ نفر خواهد بود.
    ماده5:
    در هر بخش‌ شورای‌ بخش‌ با اکثریت‌ نسبی‌ از بین‌ نمایندگان‌منتخب‌ شوراهای‌ روستاهای‌ واقع‌ در محدوده‌ بخش‌ تشکیل‌ می‌شود و درصورتی‌ که‌ عضو معرفی‌ شده‌ از شورای‌ روستا به‌ عضویت‌ اصلی‌ و علی‌البدل‌شورای‌ بخش‌ انتخاب‌ شود از عضویت‌ شورای‌ روستا خارج‌ نخواهد شد.
    ماده6:
    شورای‌ بخش‌ پس‌ از تشکیل‌ حداقل‌ سه‌ چهارم‌ شوراهای‌روستاهای‌ تابع‌ بخش‌ تشکیل‌ می‌گردد.
    تبصره:
    از یک‌ روستا بیش‌ از یک‌ نفر نباید در شورای‌ بخش‌ حضورداشته‌ باشد و در صورتی‌ که‌ تعداد روستاهای‌ بخشی‌ کمتر از پنج‌ روستا باشداعضای‌ شورای‌ بخش‌ از میان‌ مجموع‌ اعضای‌ شوراهای‌ روستاها انتخاب‌خواهند شد و در نهایت‌، حداقل‌ باید از هر روستا یک‌ نفر انتخاب‌ گردد.
    ماده‌ 7:
    تعداد اعضای‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و شهرک‌ به‌ شرح‌ زیرتعیین‌ می‌شود:
    الف‌) شهرک‌های‌ از دویست‌ خانوار تا هزار خانوار، سه‌ نفر و از هزار خانواربه‌ بالا 5 نفر.
    ب‌) شهرهای‌ تا 50 هزار نفر، 5 نفر.
    ج‌) شهرهای‌ بیش‌ از 50 هزار تا دویست‌ هزار نفر جمعیت‌، 7 نفر.
    د) شهرهای‌ بیش‌ از 200 هزار تا یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، 9 نفر.
    هـ) شهرهای‌ بیش‌ از یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، 11 نفر. v و) شهر تهران‌، 15 نفر.
    تبصره‌: ملاک‌ تشخیص‌ جمعیت‌ هر شه