• طبقه بندی قوانین و مقررات


   • درآمدها

    درآمدها

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    ماده 29 : درآمد شهرداری ها به شش طبقه بشرح زیر تقسیم می شود: 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر). 2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی. 3- بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری. ...

    ماده 29 :
    درآمد شهرداری ها به شش طبقه بشرح زیر تقسیم می شود:
    1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر). 
    2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی. 
    3- بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری. 
    4- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری. 
    5-کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی.
    6-اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارائی هائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد. 
    تبصره:
    از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده 86 قانون شهرداری می باشد. 
    ماده 30:
    هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهائی که بوسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود. 
    وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه و برای راهنمائی به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد. 
    ماده 31:
    تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی بعهده مأمورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص بآنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود بکار برند در صورت تخلف بوضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و بموقع اجراء گذارده خواهد شد. 
    ماده 32: 
    شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود بطور بطور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است. 

     
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: