• چهارشنبه،22 مرداد 1399
 • ورود
     
   • محله ایوان

    منطقه

    ناحیه

    محله

    سمت

    نام

    نام خانوادگی

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    ایوان

    اقشار غالب محله

    کاظم

    راعی طرقی

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    ایوان

    جوان محله

    فهیمه

    دانشی

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    ایوان

    نماینده بهداشت

    الهه

    ملایی طرقی

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    ایوان

    نماینده مساجد

    سیدمهدی

    نمازی خیرآبادی

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    ایوان

    نماینده تشکل های مردمی

    علیرضا

    جهانشاهی

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    ایوان

    فرهیخته محله

    اعظم

    یزدانی

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    ایوان

    نماینده مدیران مدارس

    محمود

    زنگنه صالح

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    ایوان

    کاسب محله

    یدا...

    برزکار

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    ایوان

    رابط دادگستری

    صغری

    وطن خواه

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    ایوان

    بانوی خانه دار

    زهرا

    دانشی

    منطقه 7

    ناحیه پنج

    ایوان

    نماینده خیریه های محله

    حمیدرضا

    خاکسارطرقی

    تعداد بازدید :313
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: