• چهارشنبه،22 مرداد 1399
 • ورود
     
   • محله بهارستان

    منطقه

    ناحیه

    محله

    سمت

    نام

    نام خانوادگی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    بهارستان

    نماینده مساجد

    محمدحسین

    خانی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    بهارستان

    بانوی خانه دار

    زهرا

    وکیلی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    بهارستان

    نماینده تشکل های مردمی

    هادی

    بهمن بجستانی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    بهارستان

    نماینده مدیران مدارس

    معصومه

    اسماعیلی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    بهارستان

    کاسب محله

    رضا

    کریمی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    بهارستان

    جوان محله

    نجمه

    امیری نیک

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    بهارستان

    اقشار غالب محله

    اسماعیل

    همراهی آقاکاریز

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    بهارستان

    رئیس شورا

    وحید

    فرخ تبار

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    بهارستان

    دبیر شورا

    علیرضا

    امامیان شوراب

     

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    بهارستان

    نماینده خیریه های محله

    علی اکبر

    حسنی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    بهارستان

    پژوهشگر محله

    امیرحسین

    درخشانی

    تعداد بازدید :371
    نام: