• چهارشنبه،22 مرداد 1399
 • ورود
     
   • محل عسگریه

    منطقه

    ناحیه

    محله

    سمت

    نام

    نام خانوادگی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    عسگریه

    جوان محله

    احسان

    نجاری

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    عسگریه

    نماینده مساجد

    عبدالجواد

    فرزین

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    عسگریه

    فرهیخته محله

    علی

    سرحدی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    عسگریه

    پیشکسوت محله

    ابراهیم

    خدر

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    عسگریه

    نماینده مدیران مدارس

    زهرا

    خلقی پور

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    عسگریه

    نماینده خیریه های محله

    شیرا...

    شریفی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    عسگریه

    کاسب محله

    هادی

    حسن پورفرد

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    عسگریه

    پژوهشگر محله

    رضا

    علیپور

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    عسگریه

    نماینده تشکل های مردمی

    محمدعلی

    سرحدی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    عسگریه

    بانوی خانه دار

    صفیه

    رضایی

    منطقه 7

    ناحیه چهار

    عسگریه

    نماینده بهداشت

    غلامحسین

    نجفی اسفاد

    تعداد بازدید :286
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: