• چهارشنبه،22 مرداد 1399
 • ورود
     
   • محله ولیعصر

    منطقه

    ناحیه

    محله

    سمت

    نام

    نام خانوادگی

    منطقه 7

    ناحیه سه

    ولی عصر(عج)

    رابط سلامت محله

    محبوبه

    معیّری

    منطقه 7

    ناحیه سه

    ولی عصر(عج)

    اقشار غالب محله

    مهدی

    نوروزیان

    منطقه 7

    ناحیه سه

    ولی عصر(عج)

    جوان محله

    صفیه

    برزگرنژاد

    منطقه 7

    ناحیه سه

    ولی عصر(عج)

    نماینده مدیران مدارس

    محمد

    اسحاق نیا

    منطقه 7

    ناحیه سه

    ولی عصر(عج)

    نماینده مساجد

    محسن

    سیرتی

    منطقه 7

    ناحیه سه

    ولی عصر(عج)

    کاسب محله

    حسن

    مکوئی

    منطقه 7

    ناحیه سه

    ولی عصر(عج)

    بانوی خانه دار

    شمسی

    شوشتری

    منطقه 7

    ناحیه سه

    ولی عصر(عج)

    نماینده تشکل های مردمی

    علیرضا

    نژادحسین

     

    منطقه 7

    ناحیه سه

    ولی عصر(عج)

    نماینده بهداشت

    مرضیه

    پارسا کامه علیا

    منطقه 7

    ناحیه سه

    ولی عصر(عج)

    پیشکسوت محله

    ابوالقاسم

    علیشاهی

    منطقه 7

    ناحیه سه

    ولی عصر(عج)

    نماینده مجتمع های مسکونی

    کنیزرضا

    علیجانی براکوه

    تعداد بازدید :310
    نام: