• مالی و درآمد
    مالی و درآمد

    مالی و درآمد

    شرح وظایف:
    معاونت مالی و اداری که واحد های مختلفی از جمله امور اداری،حسابداری ، اداره درآمد، امور قراردادها و ......تحت نظر آن ارائه خدمت می نماید. نقدینگی و هزینه های منطقه را محاسبه و کنترل و رسیدگی می نماید که در یک نگاه کلی می توان هزینه ها را در دو بخش هزینه های جاری و عمرانی و درآمد ها را نیز به درآمد های نقدی و غیر نقدی تقسیم نمود.شایان ذکر است هزینه های جاری نیز به دو دسته عمده هزینه های اداری و خدمات شهری تفکیک یافته است.
    معاون مالی و درآمد
    نام و نام خانوادگی:اکرم رستگار مقدم تاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات:کارشناسی - حسابداری
    رایانامه:rastegar-a@mashhad.irتلفن:33422077
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :33422077فکس :--رایانامه :rastegar-a@mashhad.ir
    آدرس :تقاطع چهارراه پروین اعتصامی و جمهوری اسلامی