• مسئول واحد فنی و عمران
    مسئول واحد فنی و عمران
    یاسر ابراهیمی مقدم
    رییس اداره فنی و عمران
    تلفن تماس :33929480
    رایانامه :ebrahimi-y@mashhad.ir