• رییس اداره حمل و نقل و ترافیک
    رییس اداره حمل و نقل و ترافیک
    مصطفی  مراد زاده
    رییس اداره حمل و نقل و ترافیک
    کارشناسی - مهندسی عمران -
    تلفن تماس :05133413405
    رایانامه :moradzadeh-m@mashhad.ir