• مسئول واحد حقوقی : حسن سالاری
    مسئول واحد حقوقی : حسن سالاری
    حسن سالاری
    مسئول واحد حقوقی
    کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی -
    تلفن تماس :33413361
    رایانامه :salari-h@mashhad.ir