• اداره فرهنگی و اجتماعی
    اداره فرهنگی و اجتماعی
    ناصر خجسته دوین
    رییس اداره فرهنگی و اجتماعی
    کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی -
    درخواست ملاقات     ارسال پیام
    تلفن تماس :33447196
    رایانامه :Khojasteh-n@mashhad.ir