• چهارشنبه،21 آذر 1397
 • ورود
     
   • رئیس اداره ناحیه 2 ( با حفظ سمت قبلی ) : حمید شرکت سعدی
    رئیس اداره ناحیه 2 ( با حفظ سمت قبلی ) : حمید شرکت سعدی
    حمید  شرکت سعدی
    رئیس اداره ناحیه 2 ( با حفظ سمت قبلی )
    کارشناسی - -
    تلفن تماس :33872346
    رایانامه :sherkatsadi-h@mashhad.ir