• کارشناس مسئول امور نظارت بر ساخت و سازها
    کارشناس مسئول امور نظارت بر ساخت و سازها
    مصطفی  دهقانی
    کارشناس مسئول امور نظارت بر ساخت و سازها
    دانشجوی کارشناسی ارشد - برنامه ریزی شهری -
    درخواست ملاقات     ارسال پیام
    تلفن تماس :33426694
    رایانامه :dehghani-mo@mashhad.ir