• معاون مالی و درآمد
    معاون مالی و درآمد
    اکرم  رستگار مقدم
    معاون مالی و درآمد
    کارشناسی - حسابداری -
    درخواست ملاقات     ارسال پیام
    تلفن تماس :33422077
    رایانامه :rastegar-a@mashhad.ir