•  
      • برگزاری نهمین جلسه حلقه صالحین ویژه بانوان کارمند منطقه هفت