•  
      • جلسه شورای اداری منطقه هفت با حضور سرپرست اداره ارتباطات مردمی 137