•  
      • برگهای پاییزی بوستان های سطح منطقه هفت جمع آوری نمی شود