•  
      • برگزاری هشتمین جلسه حلقه صالحین ویژه بانوان کارمند منطقه هفت