•  
      • دیدار جمعی از مسئولین منطقه هفت با دانش آموزان نابینا