•  
      • تقدیر شهردار منطقه از واحد اجرائیات منطقه هفت