•  
      • تجلیل از جانبازان، ایثارگران و فرزندان شاهد همکار در منطقه هفت