•  
      • رنگ آمیزی مسیر دوچرخه در سطح منطقه هفت