•  
      • نواختن زنگ مهر حسینی در مهد کودک وصال با حضور رئیس بهزیستی