•  
      • نشست شهردار و اعضای کمیته نظارتی منطقه هفت با شهروندان محله ابوذر