•  
      • برگزاری مراسم تودیع و معارفه مسئول اجرائیات