•  
      • احداث فضای سبز آیلند میانی جاده محمد آباد/ منطقه هفت