•  
      • دیدار شهردار منطقه هفت با کسبه بازار رضا(ع)