•  
      • برگزاری سلسله جشن های قربان تا غدیر در بوستان ریحانه