•  
      • بازدید معاونین منطقه هفت از روزنامه خراسان