•  
      • دیدار شهردار منطقه هفت از روزنامه شهرآرا محله