•  
      • بازدید شهردار منطقه هفت از پروژه های سطح منطقه