•  
      • برگزاری جلسه "برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی مناطق" در سال 1398