•  
      • برگزاری جلسه کمیته نظارتی با حضور شهردار و مسئولین منطقه