•  
      • نشست صمیمانه اعضای کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر با اهالی رباط طرق