•  
      • بازدید کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر از مجتمع صنفی خدماتی بساروج