•  
      • بهسازی پیاده روسازی روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب (8آذر )