•  
      • بهسازی پیاده روسازی روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب (5آذر )