•  
      • برگزاری جلسه هماهنگی ایستگاه استقبال از زائرین پیاده (29مهر)