•  
      • جلسه توجیهی -آموزشی سامانه سیبنادر منطقه 7