•  
      • اولین حضور شهردار منطقه 7در مرکز ارتباطات مردمی 137