•  
      • آغاز عملیات اجرایی احداث مجموعه ورزشی و کارگاه هنرستان دیانت