•  
      • اقدامات و فعالیت های اداره خدمات شهرداری منطقه 7در هفته ی که گذشت (13تیر 1397)