•  
      • بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه‌های شاخص عمرانی و خدماتی منطقه 7