•  
      • مسیر سبز در مسیر "پرواز"(گزارش تصویری پارک خطی پرواز )