•  
      • آماده سازی غرفه شهرداری منطقه در نمایشگاه بین المللی گل و گیاه (14و 15اردیبهشت )