•  
      • مانور نوروزی اداره مهندسی و نظارت برساخت و سازها منطقه 7